kinh doanh vận tải

Khắc phục các kẽ hở chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

Khắc phục các kẽ hở chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

VTV.vn - Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải sửa đổi lần này sẽ nhằm khắc phục các kẽ hở chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.