Đảng ủy Đài THVN tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTW 9 (khóa XI)

Đăng bởi Đức Huỳnh 0 Bình luận

7 Tháng 8 2014

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 8 đến ngày 14/5/2014, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hóa và ban hành Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Hội nghị thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng; Quyết định tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổ chức Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư; Cho ý kiến về các đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII; Về dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9; Và cho ý kiến về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Tại Hội nghị quán triệt NQTƯ 9 tại Đài THVN, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9, trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 đã được Đài THVN thông tin rất đậm nét trong thời gian qua, đặc biệt là vệt tuyên truyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5, Khóa 8 về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Qua Hội nghị lần này, các đồng chí cán bộ chủ chốt tại các đơn vị sẽ nắm vững hơn về nội dung của Nghị quyết, từ đó làm tốt hơn công tác tuyên truyền để Nghị quyết thực sự đi vào đời sống.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.