Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Bình Định

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.