Chính phủ quyết tâm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững

CBS-Thứ bảy, ngày 12/07/2014 10:21 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

Theo đó, Chính phủ sẽ kiên quyết loại bỏ những văn bản, quy định chồng chéo, các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố... phải cụ thể hóa và thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; ban hành những văn bản mới rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.

Mục tiêu thứ hai là, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm, trong đó, triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020.

Thứ ba là, phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; tiếp tục xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về kinh tế thị trường của Việt Nam - làm cơ sở để chứng minh, giải quyết vấn đề công nhận nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đối với các đối tác kinh tế.

Tăng cường đầu tư cho hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn là mục tiêu cuối cùng của chương trình này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI