tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác tổng kết lý luận phải xuất phát từ thực tiễn

Công tác tổng kết lý luận phải xuất phát từ thực tiễn

VTV.vn - Công tác tổng kết lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên nền tảng vững vàng của chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.