Đại hội lần thứ XII của Đảng: Đại hội Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới

Phương Mai - Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/01/2016 15:44 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới.

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 21/1, thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày những tư tưởng và nội dung cốt lõi trong các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Phần đầu báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập những ý nghĩa và bài học quan trọng rút ra qua 30 năm đổi mới, trong đó nhấn mạnh những thành quả đạt được trong 5 năm qua. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trong 5 năm tới còn nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng tình hình trong nước bên cạnh nhiều thời cơ, vận hội, nhưng 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại đó là: Nguy cơ tụt hậu về kinh tế; diễn biến hòa bình; suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và nguy cơ của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư nhấn mạnh để phát huy tốt nhất thuận lợi, vượt qua khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần đoàn kết, quyết tâm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Trong 5 năm tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những mục tiêu đặt ra cho đất nước đó là: Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường, hòa bình, ổn định; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới. Đại hội XII tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng

VTV.vn - Sáng 21/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước