Nội dung chính bài viết của Tổng Bí thư về Chiến thắng 30/4/1975

Phương Mai (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 19:48 GMT+7

Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng Ảnh: TTXVN

VTV.vn - VTV News trân trọng giới thiệu nội dung chính bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chiến thắng 30/4/1975.

Kỷ niệm chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết khẳng định "Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng" .

Dưới đây, VTV News trân trọng giới thiệu đến quý vị những nội dung chính của bài viết:

Nhấn mạnh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện sâu sắc sức mạnh của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư khẳng định thắng lợi đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, phát huy cao độ nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam. Trong bài viết, Tổng Bí thư đã nêu lên những đường lối chính trị, quân sự đúng đắn mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ  cứu nước từ năm 1954 đến 1975, phù hợp với điều kiện cụ thể và sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Đảng ta đã thực hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, tiến hành, đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng Dân tộc, Dân chủ Nhân dân ở miền Nam và Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc. Trong đó miền Bắc là hậu phương lớn, sự nghiệp Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước; miền Nam là tiền tuyến lớn, Cách mạng miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp Giải phóng miền Nam.

Mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc là nét độc đáo chưa có tiền lệ trong lịch sử và là thành công lớn của Đảng ta, là nguyên nhân chủ yếu, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến. Trong bài viết, Tổng Bí thư cũng  phân tích và làm rõ các phương pháp cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 15 năm 1959.

Nghị quyết Trung ương 15 đã chỉ rõ: Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Chủ trương này đã trở thành động lực cho phong trào Đồng khởi, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công; là cơ sở để Đảng ta tiếp tục phát triển chiến tranh toàn dân, toàn diện và đánh bại các chiến lược mà Mỹ thực hiện suốt từ năm 1961 đến năm 1973, dẫn tới việc Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam, chế độ ngụy quyền bị lật đổ.

Cùng với việc đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã kiên định phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp, gồm hai lực lượng chủ yếu là lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; đồng thời, kiên trì thực hiện tư tưởng chiến lược tiến công. Tư tưởng đó được thực hiện ở mọi thời điểm, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh đã dẫn đến những chiến thắng của quân ta trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn từ năm 1973-1974, là cơ sở để Đảng quyết tâm thực hiện kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phân tích và làm rõ thêm nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam đã phát triển tới đỉnh cao dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển không ngừng của chiến tranh nhân dân đó là lực lượng vũ trang nhân dân, gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích được xây dựng vững mạnh, bố trí rộng khắp; trong đó, các binh đoàn chủ lực giữ vai trò nòng cốt trong các chiến dịch, thực hiện tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn.

Nét đặc sắc, độc đáo của chiến tranh nhân dân còn được thể hiện ở chỗ đã kết hợp chặt chẽ các nhân tố "thế, lực, thời, mưu" trong từng trận đánh, từng chiến dịch một cách linh hoạt, làm cho địch không thể lường được các hướng kế hoạch tấn công của ta. Đó là cơ sở để Đảng ta kiên trì thực hiện phương châm chiến lược: đánh đổ từng bộ phận quân địch, giành thắng lợi từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch.

Trong bài viết, Tổng Bí thư cũng đã nêu lên những bài học trong công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhằm tạo động lực chính trị - tinh thần to lớn cho chiến sĩ trong những trận chiến cam go.

Công tác Đảng, công tác chính trị đã trực tiếp định hướng tư tưởng bộ đội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh của chế độ Xã hội chủ nghĩa ưu việt ở miền Bắc, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào miền Nam. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị còn góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ phương pháp tư duy quân sự cách mạng, khoa học; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí; giữa chính trị và quân sự; giữa dân chủ, kỷ luật và đoàn kết.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đã duy trì nghiêm các nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức Đảng trong điều kiện chiến tranh. Đặc biệt, Đảng ta hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có đủ "tâm", đủ "tầm" và kinh nghiệm chỉ đạo tác chiến. Hình ảnh những vị tư lệnh, chính ủy các binh đoàn chủ lực mẫu mực, xông xáo, quyết đoán, toàn tâm toàn ý mãi mãi để chúng ta tôn vinh và học tập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đề cập một trong những  nhân tố góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đó là sự ủng hộ to lớn cả vật chất và tinh thần của cộng đồng quốc tế.

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, với quan điểm đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng, Đảng ta đã phát huy hiệu quả sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn và không bao giờ quên sự giúp đỡ chí nghĩa của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô, Trung Quốc; đặc biệt là sự đoàn kết liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Nhìn lại những nguyên nhân và bài học có giá trị sâu sắc của Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975, Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước, Tổng Bí thư đã nêu lên những thành tựu cũng  như những khó khăn, thách thức trong 40 năm qua.

Sau 30 năm đổi mới, tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường, uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn lâu dài, không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước đúng vào thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII. Đây cũng là dịp để Đảng ta nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, hoàn thiện đường lối đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cần phải được tiếp tục kế thừa, phát huy trong tình hình mới. Đó là bài học kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó, xác định đường lối, chủ trương, giải pháp lãnh đạo đúng đắn, sát yêu cầu phát triển của cách mạng; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tìm ra quy luật khách quan bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng mang lại hiệu lực, hiệu quả trên thực tế.

Toàn Đảng phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên; cán bộ của Đảng phải thực sự là công bộc của dân, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, "lợi ích nhóm", mất đoàn kết nội bộ... Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu lên những yêu cầu đối với Quân đội nhân dân trong tình hình mới xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân đội nhân dân với vai trò là một lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hoá" Quân đội của các thế lực thù địch.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và các phương án, kế hoạch phòng thủ đất nước.

Kết thúc bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lịch sử 85 năm ra đời và phát triển của Đảng ta cho thấy, càng trong những thời điểm khó khăn, phức tạp thì bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực lãnh đạo của Đảng càng được khẳng định. Chúng ta tin tưởng rằng, bài học thành công về sự lãnh đạo của Đảng trong Đại thắng mùa Xuân 1975, cũng như toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước