đời sống tinh thần

Vụ lợi tâm linh từ lễ hội

Vụ lợi tâm linh từ lễ hội

VTV.vn - Với nhiều người, chùa chiền là nơi đến để cầu xin, Thánh thần và Phật có thể mua được bằng đồ lễ.