tiền công đức

Ai quản lý tiền công đức?

Ai quản lý tiền công đức?

VTV.vn - Từ trước đến nay chưa có một thống kê nào được thực hiện và mỗi đền, chùa đều có cách quản lý tiền công đức riêng của mình.