Đại hội 8 MTTQVN: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 14:32 GMT+7

Ảnh: Phú Yên

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đã khai mạc với quyết tâm được nêu cao là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 đã khai mạc với quyết tâm được nêu cao là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tại lễ khai mạc Đại hội MTTQ lần thứ 8 diễn ra sáng nay (26/9) đã cho thấy, công tác vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động bất lợi. Nội dung và phương thức vận động, tập hợp tiếp tục được đổi mới và đa dạng hơn mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được triển khai theo hướng đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, kịp thời điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, bổ sung các cơ chế, điều kiện để tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

Mặt trận Tổ quốc đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tuy nhiên, Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại lễ khai mạc cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa theo kịp những yêu cầu mới trong xã hội. Mặt trận chưa thường xuyên và thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Mặt trận có việc còn chồng chéo hoặc mang tính hình thức. Một số nơi, các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, chưa cải thiện được nhiều tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Video sau đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ diễn ra sáng nay (26/9):

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước