Bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng:

Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối và trực tiếp

Phương Mai (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 19:32 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội được xác định từ rất sớm và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã viết bài với tiêu đề “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam”. VTV.VN xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính của bài viết này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội được xác định từ rất sớm và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Đó là sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ... bằng một cơ chế, phương thức chặt chẽ, phù hợp. Ngay trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930), Đảng chỉ rõ phải nhanh chóng "Tổ chức ra quân đội công nông". Đầu năm 1944, trước yêu cầu thành lập đội quân chủ lực quốc gia – chính là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nói: "Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo".

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã điểm những dấu mốc: Từ kháng chiến chống Pháp, đến kháng chiến chống Mỹ và ngày nay, ở bất kỳ giai đoạn nào, các nghị quyết văn bản của Đảng đều được đổi mới, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thể hiện xuyên suốt yêu cầu: Đảng Cộng sản Việt Nam mà thường xuyên và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Sự lãnh đạo đó được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và tổ chức quần chúng ở đơn vị cơ sở.

Tổng Bí thư khẳng định, suốt 70 năm qua, Đảng đã giữ vững vai trò lãnh đạo đối với quân đội trong mọi tình huống, mọi giai đoạn lịch sử. Đó cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội; luôn xứng đáng là công cụ cách mạng sắc bén, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, là quân đội của dân, do dân, vì dân; viết nên truyền thống quyết chiến, quyết thắng với nhiều chiến công hiển hách, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần coi trọng những vấn đề cơ bản sau đây:

Trước hết, cần thống nhất nhận thức bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định để Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Theo Tổng Bí thư, sự lãnh đạo tuyệt đối này thể hiện ở những vấn đề như: Đảng không những đề ra đường lối quân sự, xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và các chủ trương, giải pháp nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, mà Đảng còn lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hoá quan điểm, đường lối xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng quân đội luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tham gia xây dựng đất nước. Nhà nước thống nhất quản lý quân đội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác. Nhà nước quản lý quân đội thống nhất chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Vì vậy, tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với quân đội đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội.

Vấn đề thứ hai mà Tổng Bí thư đặt ra, đó là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao của Đảng bộ quân đội và nâng cao hiệu lực của công tác Đảng, công tác chính trị để bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Vấn đề thứ ba Tổng Bí thư đề cập trong bài viết liên quan đến hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với quân đội. Nhà nước quản lý quân đội trên cơ sở thể chế hoá đường lối, nghị quyết của Đảng thành luật pháp, chính sách, kế hoạch; đồng thời cần cải tiến tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tổng Bí thư  phân tích: Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn liền với tăng cường sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với quân đội là hai vấn đề then chốt, quan hệ chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng quân đội theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Đảng, Nhà nước cần bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối lãnh đạo, cơ chế, chính sách quản lý đối với quân đội, chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chỉ huy các cấp, các đơn vị trong quân đội vững mạnh toàn diện

Yêu cầu thứ tư Tổng Bí thư đặt ra đó là phải đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình" nói chung và "phi chính trị hoá" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm nhằm chống phá Cách mạng nước ta, tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội không còn là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Do vậy, Tổng Bí thư yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quân đội cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, quân đội ta là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Trong bài viết, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vấn đề then chốt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội hiện nay là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư yêu cầu phải kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và mong rằng quân đội ta sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước