Hồi ký "chuyến công tác đặc biệt" cuộc gặp gỡ sau hơn 48 năm