Đội hình dự kiến 16 quốc gia tham dự Copa America 2016

P.V (Theo Goal)Cập nhật 17:17 ngày 03/06/2016

 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/united-states-copa-america-line-up-11spmuu8pu7591v7haywkn88po-1464946698471.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/colombia-xi-copa-america-16esstizt7zrr12ca9ccsrkwob-1464947066907.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/costa-rica-xi-copa-america-1ole1ey3jmst41tzr99tnee2do-1464947140654.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/paraguay-xi-copa-america-1imsv74ms997p1hfphu3rqyfvp-1464947199778.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/brazil-xi-bt3370amknva1qmjxse1w96r0-1464947367507.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-ecuador-copa-america-sx5uqrh6faz117b5vm1znnkaz-1464947450497.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-haiti-copa-america-3gucpn188bmi1hvhg2j5r0i8y-1464947505884.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-peru-copa-america-hjwy3un5krc618mczu13ayyxu-1464947546447.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-mexico-copa-america-149zqtx5xdai51899rr9quw03x-1464947582735.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-uruguay-copa-america-122hgp75v1vqy1o6t4ogkd0g40-1464947621204.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-jamaica-copa-america-repw16qtcbm01i52s3f90hur4-1464947665359.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-venezuela-copa-america-101kdycluaubm13yi9xclyormr-1464947703918.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-argentina-copa-america-lr7eq2wj5w601pxj43zegyd85-1464947747989.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-chile-copa-america-133tg782w9a2f15e63494sj88d-1464947796227.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-panama-vagcvgsflvm21ldhr3jqhfyd1-1464947841893.png
 • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2016/xi-bolivia-copa-america-1g4tuvpp9efhn15t7m8u592xq2-1464947910367.png

VTV.vn - Sau đây là đội hình dự kiến của 16 đội tuyển sẽ tham dự Copa America Centenario 2016.

Đội hình dự kiến ĐTQG Mỹ
Đội hình dự kiến ĐTQG Mỹ

Đội hình dự kiến ĐTQG Colombia
Đội hình dự kiến ĐTQG Colombia

Đội hình dự kiến ĐTQG Costa Rica
Đội hình dự kiến ĐTQG Costa Rica

Đội hình dự kiến ĐTQG Paraguay
Đội hình dự kiến ĐTQG Paraguay


Đội hình dự kiến ĐTQG Brazil

Đội hình dự kiến ĐTQG Brazil

Đội hình dự kiến ĐTQG Ecuador
Đội hình dự kiến ĐTQG Ecuador

Đội hình dự kiến ĐTQG Haiti
Đội hình dự kiến ĐTQG Haiti

Đội hình dự kiến ĐTQG Peru
Đội hình dự kiến ĐTQG Peru

Đội hình dự kiến ĐTQG Mexico
Đội hình dự kiến ĐTQG Mexico

Đội hình dự kiến ĐTQG Uruguay
Đội hình dự kiến ĐTQG Uruguay

Đội hình dự kiến ĐTQG Jamaica
Đội hình dự kiến ĐTQG Jamaica

Đội hình dự kiến ĐTQG Venezuela
Đội hình dự kiến ĐTQG Venezuela

Đội hình dự kiến ĐTQG Argentina
Đội hình dự kiến ĐTQG Argentina

Đội hình dự kiến ĐTQG Chile
Đội hình dự kiến ĐTQG Chile

Đội hình dự kiến ĐTQG Panama
Đội hình dự kiến ĐTQG Panama

Đội hình dự kiến ĐTQG Bolivia
Đội hình dự kiến ĐTQG Bolivia