Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71

Theo CAND-Thứ ba, ngày 29/12/2015 19:45 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Công an nhân dân.

VTV.vn - Sáng 29/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là việc tham gia hình thành Cộng đồng ASEAN, triển khai Hiệp định TPP, Hiệp định EVFTA...

Đây cũng là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và thực thi nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng công an nhân dân (CAND).

Tình hình thế giới, khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện trọng đại của đất nước, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại.

Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; nâng tỉ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, khám phá các loại tội phạm cao hơn năm trước, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỉ lệ 90% trở lên...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Trong năm qua, lực lượng CAND đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của đất nước; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông; giữ vững an ninh các vùng chiến lược, trọng điểm, khu vực biên giới, ven biển, an ninh trong tôn giáo, dân tộc...

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, quốc gia về phòng chống tội phạm; phát hiện, kiến nghị, khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực ANTT; đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ở trong nước, đồng thời góp phần đảm bảo ANTT trong khu vực và trên thế giới; phát huy vai trò “đi trước, mở đường” để thực hiện thắng lợi đường lối hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch nước chỉ rõ: Mục tiêu đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đòi hỏi nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó lực lượng CAND cùng với Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm: Trước hết, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố gây mất ANTT ngay từ cơ sở, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại năm 2016.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, môi trường, tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan điều tra các cấp theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm; tránh không để oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực ANTT; mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời kỳ hội nhập sâu rộng, phát triển mới của đất nước.

Lực lượng CAND hứa với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất, thường xuyên rèn luyện phẩm chất, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước