đăng cai tổ chức

Đổi mới chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân

Đổi mới chất lượng kỳ họp Hội đồng Nhân dân

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện tốt 8 vấn đề lớn, trong đó có việc chú trọng đến chất lượng hiệu quả tổ chức kỳ họp.