đối lập

Quốc hội Campuchia chấp thuận ông Sam Rainsy là nghị sỹ

Quốc hội Campuchia chấp thuận ông Sam Rainsy là nghị sỹ

Ngày 28/7, Quốc hội Campuchia đã triệu tập một phiên họp nhằm công nhận ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập chính thức là nghị sỹ.