quốc hội họp

Làm rõ trách nhiệm để tinh gọn bộ máy

Làm rõ trách nhiệm để tinh gọn bộ máy

Nguyên nhân khiến việc tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất mà nhiều đại biểu đề cập, đó là chúng ta chưa làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân thực hiện chủ trương này.