chi thường xuyên

Đà Nẵng giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập

Đà Nẵng giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập

VTV.vn - Triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, Đà Nẵng đã có đề án sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2020.