TV& VIDEO

Đà Nẵng giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập

Văn Chương, Văn PhátCập nhật 11:14 ngày 13/01/2018

VTV.vn - Triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, Đà Nẵng đã có đề án sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2020.

Từ nay đến năm 2020, thành phố Đà Nẵng phấn đấu giảm 21 đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể 15 đơn vị, chuyển sang công ty cổ phần 6 đơn vị. Theo lộ trình giảm ít nhất 2.000 biên chế, chuyển nguồn chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước bao cấp sang nguồn thu dịch vụ của các đơn vị ước khoảng 200 tỷ đồng/năm. 

Cùng với đó, đề án góp phần ngăn chặn tình trạng mất cân đối về nhân lực giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp; sử dụng đội ngũ viên chức, lao động đúng nhu cầu công việc, tiêu chuẩn, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm. Việc sắp xếp, giảm đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xóa bỏ tình trạng manh mún, nhỏ lẻ để tập trung, thống nhất đầu mối, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, tăng khả năng tự chủ đi đôi với tự chịu trách nhiệm . Điều này chuyển nguồn chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước bao cấp sang nguồn thu dịch vụ của các đơn vị .