Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 07/02/2021 11:55 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, Đại hội XIII là chủ đề nổi bật nhất trên trang nhất của nhiều tờ báo với rất nhiều bài phản ánh, bình luận và phân tích sâu về những kết quả của Đại hội.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và Đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đất nước trong 5 năm qua đã thành công rất tốt đẹp.

Diễn ra trong thời điểm và bối cảnh đặc biệt, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Đại hội XIII của Đảng đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Tuần qua, Đại hội XIII tiếp tục là chủ đề nổi bật nhất trên trang nhất của nhiều tờ báo, cùng với đó là rất nhiều bài phản ánh, bình luận và phân tích sâu về những kết quả quan trọng của Đại hội.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 1.

Trang nhất của tờ Nhân dân chạy hàng tít lớn: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp! Cùng với đó là bức ảnh được rất nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải, đó là ảnh chụp Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí ưu tú nhất ra mắt Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển phồn vinh mới của đất nước. Đó là dòng tít đáng nổi bật trên tờ Công an nhân dân. Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều tờ báo ra hôm thứ 3 đã trang trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trong đó, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khoá XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 2.

Một nội dung quan trọng nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại trong diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XIII, đó là: củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là chủ đề được tờ Tiền phong làm nổi bật trên trang nhất.

Đồng thời, Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Không phải Đại hội xong là coi như xong

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội Đảng XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng: "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội".

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: muốn thế, phải thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, có chương trình, kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt; phê bình, thậm chí kỷ luật người làm sai, làm hỏng, làm trái nghị quyết đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần phát biểu "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Đó là lợi thế rất lớn để chúng ta thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai. Nhưng Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước những thách thức đó, Đảng đã nêu ra 3 đột phá mang tính chiến lược và được đưa vào trong Nghị quyết Đại hội XIII vừa được thông qua.

Theo tờ Người lao động, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, phải được tổ chức thực hiện bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Làm sao để Nghị quyết không chỉ là định hướng trong nội bộ Đảng mà phải là tài sản của người dân, có sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 4.

Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, bởi Đảng ta đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho đại hội từ rất sớm. Các văn kiện trình đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, có nhiều điểm mới và sửa đi sửa lại nhiều lần, thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác tổ chức Đại hội rất chu đáo, từ nơi ăn, chỗ ở của đại biểu đến công tác an ninh, an toàn đảm bảo tuyệt đối, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã kết thúc, nhưng những kết quả quan trọng và thành công của Đại hội vẫn lan tỏa rộng khắp mọi miền đất nước. Trong câu chuyện ở phố phường, các làng quê, người dân bàn luận, tỏ rõ lòng tin của mình với Ban chấp hành Trung ương khóa mới, với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ra mắt. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối càng làm cho lòng dân thêm phấn chấn tin tưởng.

Tin về nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều đột phá trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Tin về sự kiên định, bản lĩnh, trí tuệ của một tập thể Ban Chấp hành trung ương khóa XIII đoàn kết chung lòng trong tư duy sáng tạo, trong tâm thế quyết tâm đổi mới đất nước nhanh hơn, vững vàng hơn thời hội nhập. Tờ Đại biểu Nhân dân đã bình luận như vậy trong bài viết: Lan tỏa niềm tin!

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 5.

Theo tờ Tiền Phong, chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, khách quan, công tâm, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Do vậy khi đưa ra Đại hội đã nhận được sự thống nhất rất cao.

Quy trình lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới càng chặt chẽ, cẩn trọng bao nhiêu, thì sự kỳ vọng của người dân vào Ban Chấp hành mới sẽ càng lớn bấy nhiêu. Đây cũng là chia sẻ của ông Lê Quang Thưởng - Nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương trên tờ Giao Thông.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 6.

Đất nước và nhân dân kỳ vọng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là những người ở một tầm cao đặc biệt, mẫu mực về đạo đức, luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn trong sạch, không vướng vào tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân hay lợi ích nhóm. Họ luôn phải là tấm gương sáng trong toàn Đảng, toàn dân.

Đại hội XIII - bước ngoặt lớn trong cách mạng Việt Nam

Từ thành công của Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ tin tưởng, đất nước bước vào giai đoạn mới với tâm thế, khí thế mới.

Mục tiêu cuối cùng là người dân phải được thụ hưởng những gì từ thành quả đất nước phát triển. "Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu "thần kỳ Nhật Bản", "kỳ tích sông Hàn" - ông Nguyễn Xuân Thắng đã chia sẻ như vậy tại hội nghị thông tin về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 7.

Tờ Lao động thì bình luận: Một nhiệm kỳ mới, bất chấp những thách thức mới, Đảng ta đưa ra những đột phá mới, cùng với nội lực của Đảng, nhân dân ta sẽ có nhiều hy vọng mới, sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tờ Sài Gòn Giải phóng viết: Đại hội XIII của Đảng là một bước ngoặt lớn trong cách mạng Việt Nam, tiếp tục khơi dậy sức mạnh lòng dân để thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 8.

Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và cũng là ước vọng của toàn dân tộc.

Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra và thành công tốt đẹp vào đúng dịp Đảng ta kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập. Điều này càng có ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử to lớn, là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; sự tin tưởng, đóng góp, kỳ vọng của nhân dân đối với Đảng. Thành công của Đại hội đã truyền cảm hứng, quyết tâm, ý chí tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thành công của Đại hội XIII: Không phải Đại hội xong là coi như xong - Ảnh 9.

Theo tờ Đại biểu nhân dân, nhiệm vụ quan trọng giờ đây là phải thực thi hiệu quả những quyết định quan trọng tại Đại hội lần này, với điểm tựa là "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" chúng ta hiện có! Như vậy mới đưa đất nước tiến gần hơn mục tiêu "dân giàu, nước mạnh" và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa mới được củng cố vững chắc hơn.

Công tác nhân sự góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng Công tác nhân sự góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

VTV.vn - Một trong những công việc hết sức quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua, đó là công tác nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước