nhà đầu tư chiến lược

Các địa phương đã chuẩn bị gì để trở thành đặc khu?

Các địa phương đã chuẩn bị gì để trở thành đặc khu?

VTV.vn - 3 địa phương sẽ có đặc khu là Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang đã chủ động từ tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, kết nối hạ tầng đến đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.