Họp Tiểu ban chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng 12

Phương Mai-Thứ bảy, ngày 19/07/2014 20:31 GMT+7

Sáng nay (19/7), tại Trụ sở trung ương Đảng, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng 12 đã cho ý kiến dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương...

‘ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp của Tiểu ban văn kiện Đại hội 12. (Ảnh: TTXVN)

Từ tháng 10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội 12 có nhiệm vụ chuẩn bị Dự thảo báo cáo chính trị, Dự thảo Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các văn kiện khác trình Đại hội.

Tiểu ban văn kiện đã trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập triển khai các công việc như: đề xuất định hướng tư tưởng chỉ đạo trong chuẩn bị văn kiện, đề xuất các phương án về chủ đề của Báo cáo chính trị và phương châm chỉ đạo của Đại hội 12, đề xuất kết cấu và nội dung dự thảo qua từng bước như Đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và toàn văn báo cáo chính trị. Tại Hội nghị Trung ương ngày 9/5 vừa qua, Trung ương đã cho ý kiến Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị. Tại cuộc họp hôm nay, các thành viên của Tiểu ban văn kiện đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo chính trị trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9.

Phát biểu tại phiên họp, thay mặt Tiểu ban văn kiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị thì việc quan trọng đầu tiên phải xác định rõ Đại hội Đảng 12 có vai trò, ý nghĩa vị trí quan trọng như thế nào và được diễn ra trong bối cảnh nào. Làm rõ những tương quan này thì chủ đề và nội dung báo cáo chính trị mới thể hiện đúng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thành viên của Tiểu ban văn kiện có ý kiến về các phương án nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị nhằm xác định chủ đề đại hội, phương châm đại hội. Những ý kiến này sẽ được Tổ biên tập tiếp thu, chọn lọc để sau đó tiếp tục thảo luận nhằm chọn những phương án tối ưu theo tinh thần chủ đề đại hội phải là tư tưởng chủ đạo, thể hiện mục tiêu cơ bản nhất, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ tới, trên cơ sở đó định hướng xây dựng các văn kiện đại hội. Các thành viên Tiểu ban văn kiện cũng đã cho ý kiến về đổi mới kết cấu dự thảo báo cáo chính trị theo hướng một hệ thống các vấn đề lớn, tuy nhiên mỗi vấn đề có nội hàm riêng, do đó cần xác định cách tiếp cận, phạm vi, trọng tâm của từng vấn đề để tránh trùng lặp.

Về một số nội dung quan trọng còn có ý kiến khác nhau nêu trong dự thảo Đề cương báo cáo chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong quá trình biên tập, tiếp thu ý kiến cần chú trọng những quan điểm và định hướng lớn đã được nêu trong Cương lĩnh, Hiến pháp và các Nghị quyết Trung ương cũng như quá trình tổng kết thực tiễn.

Thay mặt Tiểu ban văn kiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau cuộc họp này, một trong những việc cần thực hiện ngay là Tổ biên tập chọn một số chuyên đề quan trọng, phức tạp tổ chức thảo luận lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học để tiếp tục cập nhật, hoàn thiện những nội dung nêu trong Dự thảo đề cương báo cáo chính trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI