Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Phương Mai-Thứ hai, ngày 30/12/2013 19:41 GMT+7

Sáng nay (30/12), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương với nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

Cùng tham dự cuộc làm việc còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

‘ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó trọng tâm là đã tổ chức xây dựng các báo cáo tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ kịp thời Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8, tư vấn cho Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và đang tích cực triển khai cuộc tổng kết này, góp phần chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng. Hội đồng cũng đã hoàn thành 12 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 8 chuyên đề phục vụ các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng, hoặc phục vụ lớp đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng đã xây dựng các chuyên đề, đi sâu vào 29 luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch và đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội đồng đã tăng cường mở rộng quan hệ với các cơ quan nghiên cứu của các Đảng Cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới thông qua, tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo trao đổi lý luận với Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đảng Dân chủ xã hội Đức, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận trong năm qua Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bước tiến mới về đổi mới phương thức hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác nghiên cứu, đề xuất, tư vấn thẩm định, tích cực tham gia tổng kết 30 năm đổi mới, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng 12, tham gia sửa đổi bổ sung Hiến pháp, mở rộng quan hệ quốc tế.

Đề cập nhiệm vụ năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Hội đồng Lý luận Trung ương phải tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và các chương trình làm việc của Trung ương, đồng thời năm 2014 cũng là năm các công việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng bắt đầu được tiến hành. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Lý luận Trung ương là tổ chức thực hiện thật tốt việc tổng kết 30 năm đổi mới, tổ chức thực hiện thật tốt các hoạt động tổng kết, trên cơ sở đó cung cấp các luận cứ, luận điểm mới, góp phần chuẩn bị văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu: Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xúc tiến việc nghiệm thu các đề tài trong chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011 – 2015, đồng thời tích cực góp phần vào việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận; 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một trong những nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương được Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải tiếp tục công tác đấu tranh tư tưởng lý luận.

Về tham gia đào tạo cán bộ cấp cao, cán bộ dự nguồn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, quan trọng là chuẩn bị chu đáo về nội dung và chọn người báo cáo các chuyên đề, và để có hiệu quả cao thì phải huy động cả các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và quản lý để có cả thực tiễn. Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội thảo quốc tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của nhau. Hội đồng cần tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức làm việc, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã được xác định rõ ràng trong chương trình làm việc 2014 .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước