đào tạo bác sĩ

Không thực hiện liên kết đào tạo với ngành đào tạo bác sĩ

Không thực hiện liên kết đào tạo với ngành đào tạo bác sĩ

VTV.vn - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định không thực hiện liên kết đào tạo đối với các ngành đào tạo bác sĩ.