tinh giảm biên chế

Tinh giản cán bộ theo Nghị quyết TW6 ở cấp huyện, thành phố

Tinh giản cán bộ theo Nghị quyết TW6 ở cấp huyện, thành phố

VTV.vn - So với lộ trình từ nay đến năm 2021, các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sắp xếp, tinh giảm biên chế hơn 10%, Lâm Đồng đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.