tự phê bình

Chỉnh đốn Đảng hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

Chỉnh đốn Đảng hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Thực tế đã cho thấy làm tốt công tác xây dựng Đảng, chống suy thoái đã có tác dụng tích cực lan tỏa nhiều mặt trong xã hội.