Đại hội Đại biểu toàn quốc

lần thứ XIII của Đảng

Hỏi đáp

Tiêu chuẩn đề cử chức danh Chủ tịch nước

VTV.vn - Chủ tịch nước phải là người có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước.