chính phủ lâm thời

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên

VTV.vn - Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đặt niềm tin vào quần chúng nhân dân và nêu cao các giá trị công bằng, dân chủ.