Sáng Phương Nam - 13/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 13/3/2015: Phương pháp nội soi bằng viêm nang. Cách làm món ăn "Chân giò muối chiên giòn". Phản ánh tình trạng cầu - đường kết nối dích dắc mất an toàn giao thông.