Sáng Phương Nam - 20/01/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 20/01/2015: Bánh canh vịt xiêm Cao Lãnh. Mô hình phòng chống cháy nổ tại khu dân cư. Thời hạn chót các trường gửi thông tin tuyển sinh.