Sáng Phương Nam - 22/3/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 22/3/2015: Kỷ niệm 300 năm văn miếu Trấn Biên. Tháng 3 biên giới khám bệnh phát thuốc cho hơn 500 dân Lũng Cú.