TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 03/02/2016

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 03/02/2016 cùng các chiến sĩ đồn biên phòng Tân Thanh.