TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 09/8/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 09/8/2015 với hai khách mời đặc biệt ca sỹ Tô Minh Thắng và ca sĩ Ngọc Anh. Đến với chương trình các vị khách mời đã chia sẻ nhiều hoạt động ý nghĩa để ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Quảng Ninh.