Sáng Phương Nam - 22/8/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 22/8/2019 với nội dung chính: Yêu cầu các địa phương làm việc với khách hàng của Alibaba; Cấm nang Macbook Pro 15 inch lên máy bay;...