Sáng Phương Nam - 23/8/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 23/8/2019 với nội dung: Bình Thuận tích cực tìm kiếm du khách bị sóng cuốn; Sẽ sớm đưa vắc xin cúm mùa ra cộng đồng...