TV& VIDEO
Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Phụ huynh còn thờ ơ

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Phụ huynh còn thờ ơ

VTV.vn - Cảnh báo đã có. Tuyên truyền cũng đã có. Nhưng, vẫn còn nhiều trẻ em không được đội mũ bảo hiểm và đó như là một khoảng trống trong ý thức của người lớn.