TV& VIDEO

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam

VTV8Cập nhật 23:48 ngày 11/03/2018

VTV.vn - Thông báo số 01/2018 về ban hành Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam


Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 1.

Trang 01

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 2.

Trang 02

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 3.

Trang 03

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 4.

Trang 04

Biểu giá quảng cáo năm 2018 trên kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh 5.