TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 10/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 10/9/2016 với những nội dung chính sau: Ngăn chặn khai thác thủy sản theo cách hủy diệt; Hiệu quả dự án hỗ trợ người dân xây dựng nhà chống lũ...