TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 11/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 11/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Người dân Quảng Nam chưa có kỹ năng ứng phó động đất; Thanh tra thuế hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu; Cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh; Gia tăng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em...