TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 17/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 17/8/2016 với những nội dung chính: Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Khánh Hòa; Cài hoa hông mùa vu lan hiếu hạnh;...