TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 18/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 18/8/2016 với những nội dung chính: Hội thảo quốc tế về Biển Đông; Giám sát hoạt động của công ty Ánh Dương;...