TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 24/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 24/8/2016 với những nội dung chính sau: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; Hà Tĩnh kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến xả thải của Formosa...