TV& VIDEO

Bản tin 16h - 26/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 26/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Nông dân Khánh Hòa lo ngay ngáy do tỏi mất mùa; Cát tặc tại Quảng Nam lộng hành, thách thức pháp luật; Tấm lòng những người thầy thuốc mang màu áo...