TV& VIDEO

Bản tin 9h - 03/03/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/03/2016 với những nội dung chính sau: Phú Yên - trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; Dùng hàng Việt, hiệu quả từ một cuộc vận động...