TV& VIDEO

Chào ngày mới - 01/5/2016

  • Chào ngày mới ngày 01/5/2016 có một số nội dung chính: ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 1/5; Lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng đối thoại với ngư dân; Lễ hội đâm trâu - phong tục hay hủ tục?...