TV& VIDEO

Chào ngày mới - 13/4/2016

  • Chào ngày mới ngày 13/4/2016 với những nội dung chính sau: Làng vắng - hệ lụy do nắng hạn kéo dài; Bùng phát xưởng mộc tiêu thụ gỗ lậu tại Quảng Nam...