TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 01/4/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 01/4/2016 với những nội dung chính: Vì sao ngư dân không sử dụng mẫu tàu thiết kế sẵn; Ngư dân trả lại tàu vỏ thép...