TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 15/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 15/02 với những nội dung đáng chú ý: Làm du lịch để gìn giữ di sản truyền thống; Đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ lễ hội làng nghề; Nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm dệt Zèng A Lưới...