TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 17/02/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 17/02/2016 với nội dung đáng chú ý: Nông dân Tây Nguyên chống hạn cho cà phê; Ninh Thuận với nỗi lo đỉnh hạn đến sớm.