TV& VIDEO

Kết nối miền Trung - 17/8/2016

  • Kết nối miền Trung ngày 17/8/2016 với nội dung đáng quan tâm: Nợ đọng hậu nông thôn mới tại Quảng Bình; Giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.